PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., Silesia Business Park ul. Chorzowska 146, 40-101 Katowice, Polska, T: +48 32 604 0200, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.
Image should be here
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Auto Partner S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz jednostkowej sytuacji majątkowej i finansowej Auto Partner S.A. („Spółka”) na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jednostkowego wyniku finansowego i jednostkowych przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”).
Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy z dniem niniejszego sprawozdania.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A., które zawiera:
jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.:
jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów;
jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, oraz
noty objaśniające zawierające opis istotnych przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające .
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”) a także Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
2
Image should be here
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowymi Standardami Niezależności) wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania jednostkowych sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Nasze podejście do badania
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając istotność i oceniając ryzyko istotnego zniekształcenia jednostkowego sprawozdania finansowego. W szczególności rozważyliśmy, gdzie Zarząd Spółki dokonał subiektywnych osądów; na przykład w odniesieniu do znaczących szacunków księgowych, które wymagały przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia przyszłych zdarzeń, które z natury są niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka obejścia przez Zarząd kontroli wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw – rozważyliśmy, czy wystąpiły dowody na stronniczość Zarządu, która stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ przyjęty poziom istotności. Badanie zaprojektowane zostało w celu uzyskania racjonalnej pewności, czy jednostkowe sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia. Zniekształcenia mogą powstać na skutek oszustwa lub błędu. Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym ogólną istotność w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego jako całości, którą przedstawiamy poniżej. Progi te, wraz z czynnikami jakościowymi, umożliwiły nam określenie zakresu
Image should be here
3
Image should be here
naszego badania oraz rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także ocenę wpływu zniekształceń, zarówno indywidualnie, jak i łącznie na jednostkowe sprawozdanie finansowe jako całość.
Ogólna istotność
12.800 tys. zł
Podstawa ustalenia
5% zysku przed opodatkowaniem
Uzasadnienie przyjętej podstawy
Przyjęliśmy zysk przed opodatkowaniem jako podstawę określenia istotności, ponieważ naszym zdaniem miernik ten jest powszechnie używany do oceny działalności Spółki przez użytkowników sprawozdań finansowych oraz jest ogólnie przyjętym wskaźnikiem odniesienia. Istotność przyjęliśmy na poziomie 5%, ponieważ na podstawie naszego profesjonalnego osądu mieści się on w zakresie akceptowalnych progów ilościowych istotności. Wyliczoną istotność obniżyliśmy do poziomu 12.800 tys. zł w związku z niższą ogólną istotnością przyjętą na potrzeby badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uzgodniliśmy z Komitetem Audytu Spółki, że poinformujemy o zidentyfikowanych podczas badania zniekształceniach jednostkowego sprawozdania finansowego o wartości większej niż 1.280 tys. zł, a także zniekształceniach poniżej tej kwoty, jeżeli w naszej ocenie byłoby to uzasadnione ze względów na czynniki jakościowe.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący okres. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Ryzyko oszustwa w procesie ujmowania przychodów.
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
Politykę rachunkowości w zakresie przychodów przedstawiono w nocie 2.6 do jednostkowego sprawozdania finansowego, natomiast ujawnienia dotyczące przychodów z umów z klientami zawiera nota 3.
Przychody z umów z klientami wyniosły w 2022 r. 2.836. 988 tys. zł (2021 r.: 2.261.720 tys. zł).
zrozumienie i ocenę systemu kontroli wewnętrznej w procesie sprzedaży ;
analizę polityki rachunkowości Spółki i zasad rozpoznawania przychodów z umów z klientami ;
analizę umów sprzedaży zawartych z kluczowymi odbiorcami ;
dla wybranej próby, test rozpoznanych w trakcie roku obrotowego przychodów poprzez niezależne potwierdzenie z odbiorcami wybranych transakcji sprzedaży, ich wartości oraz zapłaty przez odbiorcę ;
4
Image should be here
Przychody z umów z klientami są jedną z kluczowych wielkości świadczących o rezultatach działalności operacyjnej Spółki oraz wskazują na stopień wykorzystania posiadanych aktywów , pokrycie kosztów stałych prowadzonej działalności oraz są wyznacznikiem udziału w rynku.
Istnieje ryzyko zniekształcenia sprawozdania finansowego na skutek intencjonalnego zawyżenia przychodów poprzez np. ujęcie fikcyjnych transakcji sprzedaży, ujęcie transakcji w nieprawidłowym okresie sprawozdawczym lub za pośrednictwem poleceń księgowania zawyżających wartość przychodów. Mając na uwadze powyższe, uznaliśmy że jest to kluczowe zagadnienie dla naszego badania.
dla wybranej próby, niezależne potwierdzenie z odbiorcami istnienia i wartości wybranych pozycji należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy ;
test, pod względem prawidłowego ujęcia w okresie, wybranej próby księgowań korygujących wartość przychodów, ujętych w księgach rachunkowych w trakcie badanego roku obrotowego oraz po jego zakończeniu ;
• test, poleceń księgowania zwiększających wartość przychodów celem identyfikacji potencjalnych księgowań intencjonalnie zawyżających przychody
Ryzyko istnienia, nieprawidłowej wyceny oraz utraty wartości zapasów
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
S zczegóły stosowanej przez Spółkę polityki rachunkowości w zakresie zapasów zostały opisane w nocie 2 .6, a szczegóły dotyczące istotnych szacunków wartości odzyskiwalnej towarów w nocie 2.7 , podczas gdy w nocie 14 zawarto informacje o utworzonych odpisach aktualizujących wartość zapasów.
Spółka prezentuje zapasy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym o wartości brutto równe 910.698 tys. zł oraz wartość odpisu aktualizującego zapasy w kwocie
8. 976 tys. zł.
Spółka przechowuje swoje zapasy w kilku centralach magazynowych, z których prowadzona jest sprzedaż hurtowa oraz w około 100 oddziałach, z których prowadzona jest sprzedaż towarów na terenie kraju.
Weryfikacja stanu towarów na stanie odbywa się poprzez cykliczne inwentaryzacje w oddziałach przeprowadzane w trakcie roku obrotowego oraz roczne inwentaryzacje zapasów w centralach magazynowych przeprowadzane w ostatnim kwartale roku.
Uznaliśmy kwestię istnienia, wyceny oraz utraty wartości zapasów za kluczową sprawę badania ze względu na istotność zapasów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz osąd wymagany przy kalkulacji odpisu z tytułu utraty wartości.
• zrozumienie i ocenę systemu kontroli wewnętrznej w procesie: zakupu i wyceny zapasów, inwentaryzacji zapasów oraz szacowania odpisu z tytułu utraty wartości zapasów;
• analizę polityki rachunkowości Spółki dotyczącej zapasów;
• analizę umów zawartych z kluczowymi dostawcami;
• obserwacje inwentaryzacji rocznych oraz w wybranych lokalizacjach inwentaryzacji cyklicznych oraz testowanie dokumentów z przeprowadzonych inwentaryzacji cyklicznych wraz z weryfikacją wprowadzenia wyników inwentaryzacji do systemu księgowego;
• dla wybranej próby indeksów zapasów, test dokumentów zakupu w celu weryfikacji prawidłowości ich wyceny;
• dla wybranej próby pozycji dostaw w drodze, test dokumentów zakupu w celu weryfikacji zasadności rozpoznania zapasów w księgach oraz prawidłowości ich wyceny;
• analiza i weryfikacja kalkulacji odpisu z tytułu utraty wartości z wykorzystaniem zweryfikowanego raportu wiekowania zapasów;
• dla wybranej próby towarów, test transakcji sprzedaży po dacie bilansowej w celu oceny, czy możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto nie jest niższa od ceny nabycia.
5
Image should be here
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za jednostkowe sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską , przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uważa za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy jednostkowe sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia jednostkowego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze
6
Image should be here
wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu odnośnie, między innymi, do planowanego zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich znaczących słabości kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz komunikujemy wszystkie powiązania i inne sprawy, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o działaniach podjętych w celu wyeliminowania tych zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw komunikowanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący okres i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści dla interesu publicznego takiego ujawnienia.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Inne informacje
Na inne informacje składa się:
łączne sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Auto Partner S.A. („Grupa”), w której jednostką dominującą jest Auto Partner S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego , które jest wyodrębnion ą części ą tego Sprawozdania z działalności,
odrębne łączne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Spółki i Grupy ,
inne dokumenty składające się na Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. („Raport roczny”),
(razem „Inne informacje”). Inne informacje nie obejmują jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania biegłego rewidenta na jego temat.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem wynikającym z KSB jest przeczytanie Innych informacji, i czyniąc to, rozważenie czy są one istotnie niespójne z jednostkowym sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym , z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie Innych informacji, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami
7
Image should be here
zawartymi w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym .
Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Spółka i Grupa w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje oraz do poinformowania czy Spółka i Grupa sporządził y odrębne łączne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.
Oświadczenie na temat Innych informacji
Oświadczamy, że w świetle wiedzy o Spółce i Grupie i ich otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki i Grupy oraz pozostałych Innych Informacjach istotnych zniekształceń.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej pracy w trakcie badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy :
zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 70 i paragrafu 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących”);
jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym .
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka i Grupa zawarł y informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym .
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Spółka i Grupa zamieściły w Sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego łącznego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 i art. 55 ust. 2c Ustawy o rachunkowości oraz że Spółka i Grupa sporządził y takie łączne odrębne sprawozdanie.
Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących odrębnego łącznego sprawozdania na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach.
Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w nocie 27 jednostkowego sprawozdania finansowego.
8
Image should be here
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 11 kwietnia 2022 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki badamy po raz pierwszy.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Mateusz Płonka.
Mateusz Płonka
Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny: 12326
Katowice, 17 kwietnia 2023 r.