I N F O R M A C J A

Zarządu Auto Partner S.A.

 

Podstawa prawna: § 70 ust.1 pkt 7) oraz § 71 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie Oświadczenia Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. z dnia 30 marca 2021 r. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Zarząd Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, informuje iż wybór firmy audytorskiej Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., przeprowadzającej badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za 2020 rok, został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Zarząd Auto Partner S.A. informuje, że:

1.Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za 2020 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

2.Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

3.Auto Partner S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Auto Partner S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług dodatkowo zwalnianych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

 

 

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu ___________________________

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu ___________________________

Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu ___________________________

 

 

 

Bieruń, 30 marca 2021 roku