Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020

sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską

Obraz 1

 

 

 

 

 

Spis treści

Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego

1. Informacje ogólne

2. Zmiany polityki rachunkowości i prezentacji

3. Stosowane zasady rachunkowości

4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Zarządu

5.Przychody ze sprzedaży

6. Koszty według rodzaju

7. Pozostałe zyski/straty netto

8. Przychody finansowe

9. Koszty finansowe

10. Podatek dochodowy

11. Zysk netto przypadający na jedną akcję

12. Rzeczowe aktywa trwałe

13. Wartości niematerialne

14. Inwestycje w jednostkach powiązanych oraz pozostałych

15. Pozostałe aktywa finansowe

16. Zapasy oraz aktywa z tytułu udzielonego prawa do zwrotu towaru

17. Należności handlowe oraz pozostałe należności

18. Kapitał akcyjny

19. Kapitał własny, zyski zatrzymane i podział zysku

20. Kredyty i pożyczki otrzymane

21. Rezerwy

22. Zobowiązania handlowe i inne zobowiązania

23. Zobowiązania finansowe z tytułu zawartych umów leasingu

24. Zobowiązania z tytułu faktoringu

25. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

26. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych oraz programy świadczeń dla pracowników

27. Instrumenty finansowe

28. Zarządzanie ryzykiem finansowym

29. Transakcje z jednostkami powiązanymi

30. Zobowiązania warunkowe, przyszłe zobowiązania umowne, udzielone i otrzymane poręczenia oraz aktywa warunkowe

31. Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta

32. Stan zatrudnienia w Spółce

33. Zdarzenia po dniu bilansowym

34. Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki

35. Zatwierdzenie Rocznego Sprawozdania Finansowego przez Zarząd

 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Auto Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
(w tys. zł)

 

 

 

Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów

Obraz 3

 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Obraz 4

Obraz 5

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

(sporządzone metodą pośrednią)

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym