O Ś W I A D C Z E N I E

Zarządu Auto Partner S.A.

do skonsolidowanego raportu rocznego

za rok obrotowy 2020

 

My niżej podpisany oświadczamy, że:

1.Wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Auto Partner.

2.Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2020 zawarte w dokumencie pt. „Sprawozdanie z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz

Grupy Kapitałowej Auto Partner” zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Auto Partner S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

 

 

 

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu ___________________________

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu ___________________________

Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu ___________________________

 

 

 

 

 

Bieruń, 30 marca 2021 roku