Auto Partner SA. Auto Partner SA.
Auto Partner - Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat według liczby akcji

39,8% Pozostali akcjonariusze
43,6% Turzyńska Fundacja Rodzinna – podmiot kontrolowany przez Pana Aleksandra Góreckiego
10% Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
6,6% Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU)

Stan na dzień: 21.12.2023 r.

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Turzyńska Fundacja Rodzinna – podmiot kontrolowany przez Pana Aleksandra Góreckiego
56 944 758 56 944 758 43,60% 43,60%
Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.*
13 062 403 13 062 403 10,0003% 10,0003%
Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU)
8 617 124 8 617 124 pow. 5%** pow. 5%**

* Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. poprzez zarządzane fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale- Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale- Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 oraz Nationale- Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 41.

** Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU) w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 10 kwietnia 2017r. poinformował, że posiada 8 617 124 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki według aktualnej wysokości kapitału zakładowego stanowią obecnie 6,622% udziału w ogólnej liczbie głosów.