Akcjonariat

 
Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Aleksander Górecki

28 383 577

28 383 577

21,729%

21,729%

Katarzyna Górecka

33 560 681

33 560 681

25,693%

25,693%

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny

6 700 000

6 700 000

pow. 5%*

pow. 5%*

Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU)

8 617 124

8 617 124

pow. 5%**

pow. 5%**

Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

8 170 536

8 170 536

pow. 5%***

pow. 5%***

*AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 7 czerwca 2016 r. poinformował, że posiada 6 700 000 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki według aktualnej wysokości kapitału zakładowego stanowią obecnie 5,148% udziału w ogólnej liczbie głosów.

**Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU) w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. poinformował, że posiada 8 617 124 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki według aktualnej wysokości kapitału zakładowego stanowią obecnie 6,622% udziału w ogólnej liczbie głosów.

***Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. poprzez zarządzane fundusze: Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale - Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny poinformowało Emitenta o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w zawiadomieniu z dnia 8 stycznia 2018 r. które wg obliczeń Spółki według aktualnej wysokości kapitału zakładowego stanowią obecnie 6,279% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Stan na dzień: 20.04.2022 r.