Akcjonariat

Chart by Visualizer
 
Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Katarzyna Górecka

33 560 681

33 560 681

25,69%

25,69%

Aleksander Górecki

28 383 577

28 383 577

21,73%

21,73%

Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.*

13 062 403

13 062 403

10,0003%

10,0003%

Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU)

8 617 124

8 617 124

pow. 5%**

pow. 5%**

* Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. poprzez zarządzane fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale- Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale- Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 oraz Nationale- Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 41.

** Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU) w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. poinformował, że posiada 8 617 124 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki według aktualnej wysokości kapitału zakładowego stanowią obecnie 6,622% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Stan na dzień: 01.06.2022 r.