Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Katarzyna Górecka 35 060 681 35 060 681 26,84% 26,84%
Aleksander Górecki 29 883 577 29 883 577 22,88% 22,88%
Otwarty Fundusz Emerytalny "Złota Jesień" (OFE PZU) 8 617 124 8 617 124 6,62%** 6,62%**
Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A 8 170 536 8 170 536 6,28%*** 6,28%***
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny 6 700 000 6 700 000 5,15%* 5,15%*

*AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 7 czerwca 2016 r. poinformował, że posiada 6 700 000 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 22 czerwca 2017 roku stanowią obecnie 5,175% udziału w ogólnej liczbie głosów.

**Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU) w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. poinformował, że posiada 8 617 124 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 22 czerwca 2017 roku stanowią obecnie 6,656% udziału w ogólnej liczbie głosów.

***Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. poprzez zarządzane fundusze: Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale – Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny poinformowało Emitenta o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w zawiadomieniu z dnia 8 stycznia 2018 r. które wg obliczeń Spółki według aktualnej wysokości kapitału zakładowego stanowią obecnie 6,279% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Stan na dzień: 31.03.2020 r.