Akcjonariat

Chart by Visualizer
 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Turzyńska Fundacja Rodzinna – podmiot kontrolowany przez Pana Aleksandra Góreckiego

56 944 758

56 944 758

43,60%

43,60%

Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

13 062 403

13 062 403

10,0003%

10,0003%

Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU)

8 617 124

8 617 124

pow. 5%*

pow. 5%*

* Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU) w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. poinformował, że posiada 8 617 124 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki według aktualnej wysokości kapitału zakładowego stanowią obecnie 6,622% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Stan na dzień: 21.12.2023 r.