Prezentacje wynikowe


Informacje finansowe

w PLN'000 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży 2 834 701 2 262 018 1 670 441 1 479 373 1 154 993 914 858 705 385 518 638
Zmiana r/r 25% 35% 13% 28% 26% 30% 36% 22%
Zysk brutto ze sprzedaży 847 012 657 614 476 879 386 900 307 023 241 686 181 311 130 897
Zmiana r/r 29% 38% 23% 26% 27% 33% 39% 17%
Marża brutto na sprzedaży (%) 29,9 29,1 28,5 26,2 26,6 26,4 25,7 25,2
EBITDA 314 218 265 187 173 787 103 859 89 638 61 975 49 005 30 115
Zmiana r/r 18% 53% 67% 16% 45% 26% 63% -9%
Marża EBITDA (%) 11,1 11,7 10,4 7 7,8 6,8 6,9 5,8
EBIT 281 369 239 010 150 282 83 775 80 972 55 269 44 104 26 194
Zmiana r/r 18% 59% 79% 3% 47% 25% 68% 8%
Marża EBIT (%) 9,9 10,6 9 5,7 7 6 6,3 5,1
Zysk netto 207 268 186 024 110 982 58 714 58 642 34 884 34 489 16 338
Zmiana r/r 11% 68% 89% 0% 68% 1% 111% 8%
Marża netto (%) 7,3 8,2 6,6 4,0 5,1 3,8 4,9 3,2
Aktywa 1 570 282 1 202 770 789 953 731 526 610 999 505 598 342 149 232 365
Kapitał własny 842 824 655 496 482 927 372 197 315 162 254 620 160 708 76 067
Liczba akcji* 130 620 000 130 620 000 130 620 000 130 620 000 130 125 000 129 450 000 117 000 000 -
Zysk na akcję 1,59 1,42 0,85 0,45 0,45 0,27 0,29 -
ROE** 27,7% 32,7% 26,0% 17,1% 20,60% 16,80% 29,10% 24,20%

* Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 6.06.2016 r.

** Grupa definiuje i oblicza ROE jako zysk netto za dany okres podzielony przez średnią wartość salda kapitału własnego (obliczonego jako średnia arytmetyczna kapitału własnego na koniec poprzedniego okresu i na koniec okresu sprawozdawczego).