Prezentacje wynikowe


Informacje finansowe

w PLN'000 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży 1 670 441 1 479 373 1 154 993 914 858 705 385  518 638
Zmiana r/r 13% 28% 26% 30% 36% 22%
Zysk brutto ze sprzedaży 476 879 386 900 307 023 241 686 181 311 130 897
Zmiana r/r 23% 26% 27% 33% 39% 17%
Marża brutto na sprzedaży (%) 28,5 26,2 26,6 26,4 25,7 25,2
EBITDA 173 787 103 859 89 638 61 975 49 005 30 115
Zmiana r/r 67% 16% 45% 26% 63% -9%
Marża EBITDA (%) 10,4 7 7,8 6,8 6,9 5,8
EBIT 150 282 83 775  80 972 55 269 44 104 26 194
Zmiana r/r 79% 3% 47% 25% 68% 8%
Marża EBIT (%) 9 5,7 7 6 6,3 5,1
Zysk netto 110 982 58 714 58 642 34 884 34 489 16 338
Zmiana r/r 89% 0% 68% 1% 111% 8%
Marża netto (%) 6,6 4,0 5,1 3,8 4,9 3,2
Aktywa 789 953 731 526 610 999 505 598 342 149 232 365
Kapitał własny 482 927 372 197 315 162 254 620 160 708 76 067
Liczba akcji* 130 620 000 130 620 000 130 125 000 129 450 000 117 000 000 -
Zysk na akcję 0,85 0,45 0,45 0,27 0,29 -
ROE** 26,0% 17,1%  20,60% 16,80% 29,10% 24,20%

* Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 6.06.2016 r.

** Grupa definiuje i oblicza ROE jako zysk netto za dany okres podzielony przez średnią wartość salda kapitału własnego (obliczonego jako średnia arytmetyczna kapitału własnego na koniec poprzedniego okresu i na koniec okresu sprawozdawczego).