Kodeks ładu korporacyjnego

Auto Partner SA uznając wartości zasad określonych przez Dobre Praktyki oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych, dokłada należytej staranności w prowadzeniu relacji korporacyjnych, inwestorskich oraz kontraktowych w zgodności z tymi zasadami.

Oświadczenie Spółki o stosowaniu DPSP 2021
Oświadczenie Spółki o stosowaniu DPSP 2016
Raporty z przestrzegania zasad ładu korporacyjnego – 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016


Dokumenty korporacyjne

Regulamin Komitetu Audytu Auto Partner SA

Polityka wyboru firmy audytorskiej

Procedura wyboru firmy audytorskiej

Polityka świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską

Statut

Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin WZA


Biegły rewident

Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach powierzono jej zadania komitetu audytu.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 Ustawy o Biegłych Rewidentach do zadań komitetu audytu, które będą wykonywane przez Radę Nadzorczą, należą w szczególności: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz (iv) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Osobą spełniającą wymogi z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach (tj. warunki niezależności i kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej) oraz kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Statutu jest Bogumił Kamiński. Drugim członkiem Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności, o których mowa w Ustawie o Biegłych Rewidentach oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz Statucie, jest Bogumił Woźny.


Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Uchwała ZWZ - Polityka Wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Auto Partner S.A.

Regulamin Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu na lata 2024-2025

Regulamin Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu na lata 2022-2024

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 30.11.2021

Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń

Uchwała ZWZ

Uchwała RN

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za lata 2019-2020

Raport Audytora z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach

Uchwała nr 8 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Uchwała ZWZ

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021

Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2021

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 10.09.2021 r.

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 30.11.2022 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022

Raport Audytora z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach 2022

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Uchwała ZWZ z dnia 25 maja 2023 r.


Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej przez podatnika strategii podatkowej - rok 2022

Informacja o realizowanej przez podatnika strategii podatkowej - rok 2021

Informacja o realizowanej przez podatnika strategii podatkowej - rok 2020


Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje z podmiotami powiązanymi


Wskaźnik równości wynagrodzeń

Wskaźnik równości wynagrodzeń 2023

Wskaźnik równości wynagrodzeń 2022