Kodeks ładu korporacyjnego

Auto Partner SA uznając wartości zasad określonych przez Dobre Praktyki oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych, dokłada należytej staranności w prowadzeniu relacji korporacyjnych, inwestorskich oraz kontraktowych w zgodności z tymi zasadami.

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) jest zbiorem zasad postępowania zarówno dla organów spółek, jak również dla członków organów tych spółek – Rady Nadzorczej, Zarządu oraz akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego zawarte zostały w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętym uchwałą Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.. Zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z obowiązującymi zasadami informowania Spółka raportuje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego równolegle z raportami rocznymi od 2016 r.

Dobre Praktyki na GPW Auto Partner SA
Raporty z przestrzegania zasad ładu korporacyjnego – 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Dokumenty korporacyjne

Regulamin Komitetu Audytu Auto Partner SA

Polityka wyboru firmy audytorskiej

Procedura wyboru firmy audytorskiej

Polityka świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską

Statut

Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin WZA


Biegły rewident

Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach powierzono jej zadania komitetu audytu.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 Ustawy o Biegłych Rewidentach do zadań komitetu audytu, które będą wykonywane przez Radę Nadzorczą, należą w szczególności: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz (iv) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Osobą spełniającą wymogi z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach (tj. warunki niezależności i kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej) oraz kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Statutu jest Bogumił Kamiński. Drugim członkiem Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności, o których mowa w Ustawie o Biegłych Rewidentach oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz Statucie, jest Bogumił Woźny.


Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Uchwała ZWZ - Polityka Wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Auto Partner S.A.

Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń

Uchwała ZWZ

Uchwała RN

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za lata 2019-2020

Raport Audytora z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach