Auto Partner SA. Auto Partner SA.

Polityka prywatności

Polityka prywatności autopartner.com

Niniejsza polityka ma na celu przekazanie informacji o tym jakie dane i w jaki sposób są przetwarzane w ramach procesów związanych z funkcjonowaniem serwisu AUTOPARTNER.COM a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami:

 • elektronicznie: o w sprawach ochrony danych osobowych: na adres e-mail: dpo@autopartner.com
 • o w sprawach technicznych zw. z funkcjonowaniem strony na adres: webmaster@autopartner.com
 • korespondencyjnie: Auto Partner S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń.

Odwiedzając stronę AUTOPARTNER.COM oraz przeglądając jej zawartość akceptują Państwo uregulowania określone w niniejszej Polityce Prywatności.

AUTO PARTNER S.A. wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika.

PODSTAWOWE POJĘCIA:

Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z serwisu AUTOPARTNER.COM lub usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu;

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu (43-150) przy ul. Ekonomicznej 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291327, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowic, NIP 634-001-10-17.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie ze strony internetowej – dane gromadzone przez stronę www i urządzenia mobilne

W stosunku do Użytkowników odwiedzających stronę wyłącznie w celach informacyjnych zbierane są dane przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, czyli takie dane, które są niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia witryny internetowej oraz zapewnienia jej stabilnego i bezpiecznego działania.

W powyższym przypadku mogą także być gromadzone dane służące rozwojowi i udoskonalaniu strony oraz jej dostosowania do potrzeb Użytkowników. Mogą to być danek dotyczące określania ilu Użytkowników odwiedziło stronę, w jaki sposób na nią trafili oraz jakimi zagadnieniami czy produktami byli zainteresowani.

Gromadzone dane mogą obejmować m.in.: adres IP , parametry oprogramowania i sprzętu z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

AUTO PARTNER S.A. wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mechanizm ten można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie cookie w pamięci urządzenia.

Przesyłanie CV

AUTO PARTNER S.A. gromadzi dane osobowe związane prowadzeniem bieżących procesów rekrutacyjnych, jak również z przekazywaniem danych do bazy, na poczet przyszłych rekrutacji – na podstawie stosownych zgód osób których dane dotyczą. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji dostępna jest TU.

Zapis na newsletter i materiały marketingowe

AUTO PARTNER S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników na potrzeby związane z wysyłką newslettera i/lub innych materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez AUTO PARTNER S.A. jak również przez podmioty współpracujące z AUTO PARTNER S.A ., a także wykonywania działań z zakresu marketingu bezpośredniego przez ” przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, kierowanych na urządzenia telekomunikacyjne, w tym w szczególności telefony lub komputery, których jestem użytkownikiem końcowym.. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować a otrzymywania newslettera np. poprzez przekazanie stosownej informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub kliknięcie odpowiedniego linku w treści wiadomości z newsletterem.

Konkursy i akcje promocyjne

W przypadku organizowania przez AUTO PARTNER S.A. konkursu lub akcji promocyjnej AUTO PARTNER S.A. będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników którzy wezmą udział w danej akcji promocyjnej lub konkursie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i wyłącznie w celach wiązanych z realizacją danej promocji lub konkursu.

PODSTAWA PRAWNA

Dane o których mowa powyżej są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – za prawie uzasadniony interes należy uznać prawo AUTO PARTNER S.A. do dochodzenia lub obrony roszczeń czy zapewnienie bezpieczeństwa informacji, osób lub mienia, a także dążenie do poprawy jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

AUTO PARTNER S.A. informuje iż w przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo odmowy oddania danych jednak może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z określonych funkcjonalności strony.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Użytkownikom serwisu AUTOPARTNER.COM Przysługuje także prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

Na zasadach określonych w treści RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz określonych przez te przepisy przypadkach, Użytkownikowi będzie także przysługiwać prawo do:

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych.

W razie wątpliwości co do przysługujących Użytkownikom praw, lub możliwości czy sposobów ich wykonywania, a także we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt:

 • elektronicznie: adres e-mail: dpo@autopartner.com
 • korespondencyjnie: Auto Partner S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń (z dopiskiem ODO na kopercie).

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 • podmioty należące do grupy kapitałowej, do której należy AUTO PARTNER S.A., w ramach czynności związanych z prowadzoną przez AUTO PARTNER S.A. działalnością oraz wyłącznie w związku z realizacją celów określonych powyżej, a także na podstawie stosownej umowy;
 • organy lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez AUTO PARTNER S.A, którym AUTO PARTNER zleca wykonanie czynności, związanych z koniecznością przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), np.: firmom zapewniającym obsługę IT, operatorom systemów informatycznych, operatorom systemów płatności, kancelariom prawnym, firmom audytorskim;
 • firmy kurierskie i świadczące usługi transportowe oraz pocztowe, które będą dostarczać do Państwa zamówione przesyłki;
 • organy lub podmioty którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okresach:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody: do momentu w który zgoda zostanie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • dane przetwarzane w związku z umową której Państwo lub Państwa pracodawca lub zleceniodawca jest stroną: przez cały okres trwania określonej umowy, a po jej ustaniu przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, prawa podatkowego, lub innych przepisów prawa, albo gdy będzie to zasadne, do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez nas danych osobowych;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku ciążącego na AUTO PARTNER S.A.: w okresach wskazanych przez odpowiednie przepisy prawa – adekwatnie do danego obowiązku prawnego. W przypadku plików cookie -dane są przechowywane do czasu, aż dany plik cookie straci ważność albo zostanie przez usunięty przez Użytkownika.
 • dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu AUTO PARTNER S.A.: przez okres niezbędny do realizacji danego interesu.

PLIKI COOKIES

AUTO PARTNER S.A. informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje, w szczególności pliki tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów urządzenia i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.

AUTO PARTNER S.A. wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mechanizm ten można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie cookie w pamięci urządzenia.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w szczególności w celu:

 • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
 • zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

Z uwagi na czas ich życia stosowane przez AUTO PARTNER S.A. pliki cookie można podzielić na:

 • sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika albo opuszczenia Serwisu;
 • stałe – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookie w terminie określonym w specyfikacji pliku cookie.

AUTO PARTNER S.A. oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) wykorzystują pliki cookie w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie.

 • niezbędne do korzystania z serwisu:
 • pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
 • uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji
 • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza flash), na czas trwania sesji,
 • ułatwiające korzystanie z serwisu:
 • trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej
 • pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych – są to pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 • pliki cookie służące logowaniu do Serwisu z wykorzystaniem portali społecznościowych.

Pliki cookie pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu, cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także wyświetlanie: mapy dojazdu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami społecznościowymi.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Większość przeglądarek automatycznie przechowuje cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy mogą także zarządzać zapisywaniem cookie osobiście, na przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Wyłączenie/usunięcie plików cookie może jednak skutkować tym, że niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą działać w oczekiwany sposób. Pliki cookie mogą być konieczne do działania niektórych funkcji serwisu autopartner.com.

Informacje o tym jak wyłączyć obsługę plików cookie można znaleźć przy użyciu funkcji pomocy w przeglądarce Użytkownika. Wyłączenie/usunięcie plików cookie dotyczy wyłącznie przeglądarki, w której dokonano tej czynności. Dlatego też w innych przeglądarkach należy powtórzyć czynność wyłączenia/usunięcia plików cookie.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE GOOGLE (GOOGLE ANALYTICS, MANAGER TAGÓW,)

Serwis AUTOPARTNER.COM korzysta z usług które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Użytkownika z serwisu (dalej narzędzia analityczne) wykorzystujących pliki cookie. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia plików cookie poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce.

GOOGLE ANALITYICS

Google Analytics jest systemem statystyk zbierającym dane na temat użytkowników odwiedzających serwis.

Google Analytics podczas analizy ruchu na stronie internetowej zbiera na przykład takie dane jak:

 • jak użytkownik trafił do serwisu (poprzez wyszukiwarkę, czy odesłanie z innej strony, czy bezpośrednio wpisując ręcznie adres strony w przeglądarce)
 • w jakim miejscu użytkownik fizycznie przebywa (państwo, miasto)
 • z jakiego oprogramowania użytkownik korzysta (system operacyjny, przeglądarka, rodzaj urządzenia)
 • jak użytkownik zachowywał się na stronie (jak długo przebywał na konkretnej podstronie, ile podstron odwiedził)

Po szczegółowe informacje o zasadach, na jakich usługa Google Analtyics zbiera i przetwarza dane zapraszamy na stronę:
„Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów” (znajdującą się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/ lub pod innym adresem URL, który Google może udostępniać od czasu do czasu).

TAG MANAGER

Serwis AUTOPARTNER.COM wykorzystuje także Manager Tagów Google. Narzędzie to samo w sobie nie zbiera danych osobowych, pomaga jednak w zamieszczaniu tagów i zarządzania nimi. Tagi są to niewielkie elementy kodu, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowań Użytkowników, rejestrowania efektów działania reklam internetowych, prowadzenia remarketingu.
Tag Manager odnotuje także jeżeli zaprzestaną Państwo odwiedzać serwis AUTOPARTNER.COM Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

HOTJAR

Hotjar to narzędzie służące do analizy zainteresowania użytkowników poszczególnymi elementami serwisu. Tworzy ono „mapy kliknięć” oraz bada jak bardzo użytkownicy są zaangażowani na stronie (np. pod kątem jej przewijania). Hotjar może także rejestrować zachowania Użytkowników.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu uaktualnienia informacji zawartych w Polityce prywatności oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, i Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu dokumentu. AUTO PARTNER S.A. rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 2019-12-01.